RYUHA - שיטות הלחימה


1) Togakure Ryu

2) Kumogakure Ryu

3) Kukishinden Ryu

4) Gyokko Ryu

5) Koto Ryu

6) Gikan Ryu

7) Shinden Fudo Ryu

8) Takagi Yoshin Ryu

9) Asayama Ichiden RyuWe are also influenced by:Israel Ryu Goshinjutsu